ورودي اعضا
نام كاربري

رمز عبور

من را به خاطر بسپار
فراموش كردن رمز
ورودي به پنل ايميل
آدرس ايميل:
پسورد ايميل:

افراد آنلاين
حاضرين 16 ميهمانان حاضر

شرح جلالی بر حافظ

آخرين اخبار
تنظيم مرورگر
صفحه را خانه كنيد
خانه اصلي كنيد
چاپ اين صفحه
بخشها
پربيننده ترين مطالب
غزليات ، مثنوي ، قطعات ، اخوانيات ، متفرقات ، اشعار مذهبي ، دوبيتي ها ، رباعيات
صفحه نخست
سخن آخر چاپ پست الكترونيكي

سخن آخر

 

اكنون كه به پايان شرح ديوان حافظ رسيديم اگر كسي از اين شارح ناتوان تعريف شعر را به زباني ساده و در عبارتي كوتاه درخواست كند، پاسخ اين است كه شعر زبان گوياي موسيقي است و اگر بپرسد موسيقي چيست؟ خواهم گفت كه موسيقي صداي رساي رياضيات است و اگر سؤال كند رياضيات چيست پاسخ مي دهم كه طرحِ خلقت و نقشه كاينات و اگر از طرح و نقشه خلقت و كاينات بپرسد در جواب مي گويم: صورتِ منحني و بيضي و اگر از منحني و بيضي بپرسد به ناچار با اشارهِ دست، آسمان را به او نشان مي دهم تا به گوشه اي بنشيند و بينديشد.

اكنون با شما اي خواننده عزيز به قبل از لحظه آفرينش كاينات يعني:

در خلاء مطلق،

در سكوت محض، در خاموشي فراگير،

در بي وزني همگاني يعني در هيچ.

از هيچ و نابود تا همه و بود چندان فاصله اي و زماني نيست و معمار كاينات در همين فرجهِ بدون فاصله و زمان يعني بدون هيچ و همه يا نبود و بود فقط يكبار و يك لحظه به صورت: (كُن) يا باش تجلي كرد فقط يكبار. و سرّ تجلّي او در (يكِ) همين يكبار مستتر و اين يك همان كليد اسرار كاينات و اسم اعظم (او) است.

حسن روي تو به (يك) جلوه كه در آينه كرد                              اين همه نقش در آيينه اوهام افتاد

فرق اين (يك) با يكِ پايه رياضيات، در اين است كه هرچه بر آن بيفزايي باز از يك فراتر نخواهد رفت. مثال زير گفته بالا را روشن مي كند:

بر روي يك درخت هزاران برگ ديده مي شود اما دو تاي آنها به هم شبيه و منطبق نيست. ميلياردها بشر آفريده شده و مي شود ليكن دو نفر به هم نمي مانند. ذرات عالم هر كدام يك ساختار ويژه خود را دارا هستند. بنابراين، اشياء خلقت شده با ساختار متفاوت را نمي توان مانند اشياء يكسان (با قدر مطلق مساوي) فرض كرده و آنها را با هم جمع كرد. چرا؟

به اين چرا بينديشيم تا شايد به افكار حافظ و معناي بيت بالا و سخناني از قبيل: همه عالم جمال طلعت اوست- وحدهُ لااله الاّ هو دست يابيم و به اين نتيجه برسيم كه كثرت در اينجا عين وحدت است و نمي توان يك منبع نور را با تصاوير آن در آينه ها با هم جمع كرد كه تصاوير را ماهيت مستقلي نيست.

٭

آنگاه كه در همان (يك)، عامل زمان و علم رياضيات به صورت به هم پيوسته و توأمان پديد شد به ناگاه خلاء مطلق را هيجان و فرجهِ سكوتِ محض را آهنگي موزون فرا گرفت و بي وزنيِ همگاني داراي هويت وجود شده يعني زمان و رياضيات را در خود مستحيل و در نتيجه كاينات پديدار و النهايه انسان به صورت تصويري در آينه نمودار شد.

لطظه اي پيش از پيدايش اين تصوير، يعني در همان لحظه اي كه در اثر پديدار شدن عامل زمان، فرجه سكوتِ محض را آهنگي موزون فرا گرفت، لحظه آفرينش موسيقي در كاينات بود و (او) براي اينكه با صداي اين موسيقي خلاء مطلق را پر كند طبعي موزون به تصوير خود در آيينه داد تا آهنگِ موسيقي را به صورت شعر، پايدار و مجسم و در قالب سرودهاي جاويدان به سوي جاويدان به سوي دايره افلاك بازگرداند.

از آن به زمان تا به امروز، بسياري كسان، زبان درازي و با الفاظ بازي كردند و صدايشان به جايي نرسيد. گذشت و گذشت تا آنكه روزي كرّوبيان ديدند و شنيدند:

كه حافظ چو مستانه سازد سرود                                                         ز چرخش دهد زهره آوازِ رود

حافظ كار شعر و شاعري را به سرانجام رسانيد و من خود:

ز چنگِ زهره شنيدم كه صبحدم مي گفت                                  غلام حافظ خوش لهجه خوش آوازم

 

دكتر عبدالحسين جلاليان

(جلالي)

 

پايان

 

پوزش

تويي كه مغـز مرا وُسع كشف راز تـو نيست                  مَجـال بـاز شنـاسِ ره دراز تـو نيست

تو را بس است همين يك لقب، لسـان الغيب                  كه‌كس‌به‌دهر هماورد و همطراز تو نيست

مـرا و مدعيـانِ بصيــر را چـشمي  است                  چو موش كور كه بيناي چشم باز تو نيست

بپـوش چشـم از  اين تنـگ چشم كوته بين                  كه اين  نشيبِ  نظر درخور فراز تو  نيست

تـو گفته اي و مـن اين گـفته باز مي گويم                   اگرچه چون سخن گـرم  دلنواز تو نيست

سخن ز مطرب و مي  گوي و راز دهر مجوي                   عبث  مكوش كه  انديشه  كارساز تو نيست

دلـم  ز بيـم  بلـرزد گـَرَم شـود معلـوم                   كه نشر شـرح تـو  وابستهِ جواز تو نيست

خدا كـند كه نبـاشد بـه گـفته ام تحريف                   وگـرنه خدمت و تعريف من نياز تو نيست

ببخش شـارح درمـانده ات « جـلالي» را                   كـه رشحه قـلمش شرح شاهباز تو نيست

رباعي ها چاپ پست الكترونيكي

چند رباعي منسوب به حافظ

اي بـاد حـديـث من نهـانش مي گوي                                      سوز دل مـن بـه صـد زبانش مي گوي

اما نه بــدانسـان كـه ملالـش گـيـرد                                       مي گو سخني و در ميـانش مي گـوي

٭

مـاهي كـه نـظير خود ندارد به جمال                                       چون‌جامه ز تن ‌بركشد آن مشكين‌خال

در سينـه دلـش ز نــازكي بتوان  ديد                                      مــانـنـدهِ سـنـگِ خــاره در آب زلال

٭

بـا مـي بـه كـنـار جـوي مي بايد بود                                       وز غـصـّه كـنــاره جوي  مي بـايد بود

اين مدت  عمر ما چو گـل ده روزست                                        خـنـدان لب و تـازه روي مي بـايد بود

٭

اول بـــه وفـــا مـي وصـالــم در داد                                       چـون مست شـدم جام جـفا را سر داد

پــر آب دو ديــده  و پــر از آتش دل                                       خــاك ره او شـدم بــه بـــادم در داد

٭

چشمت كه فـسون و رنگ مي بارد ازو                                       افسوس كه تيـرِ جـنـگ مي بــارد ازو

بـس زود مـلـول گـشتي از هم نفسان                                       آه از دل تـو كـه سـنـگ مي بــارد ازو

٭

در بــاغ چـو شـد بــاد صبـا دايهِ گل                                       بــر بست مشـاطـه وار پـيـرايـهِ گــل

از سايه به خورشيد اگـرت هست امان                                        خـورشيد رخي طـلـب كن و سايهِ گل

٭

با شاهد شوخ شنگ و بــا بـربط و ني                                       كـنجي و فــراغتي و يـك شيشـه مي

چون گرم شود ز بـاده مـا را رگ و پي                                       مـنّت نـبريم يك جـو از حـاتـم طـيّ

٭

اي كـاش كـه بخت سازگــاري كردي                                       بـــا جــور زمــانـه يــار يـاري كردي

از دست جـوانـيــم چـو بـِرْ بود عنان                                        پـيـري چـو ركـاب پــايـداري كـردي

٭

ني دولـت دنـيــا  بـه ستــم مي ارزد                                       ني لــذّت مـسـتـي اش الــم مي ارزد

نــه هفـت  هــزار سالـه شاديِّ جهان                                       اين محنتِ  هـفـت روزه غــم مي ارزد

٭

هر دوست كه دم زد  ز وفا دشمن شد                                        هـر پـاك رَوِي كـه بـود تــر دامن شد

گـويند شب  آبستن و اين است عجب                                       كــو مـرد نديـد از كـه آبـسـتـن شـد

٭

چون غنچـهِ گــل قــرابه پـرداز شود                                        نــرگس بـه هـواي مي قـدح ساز شود

فــارغ دلِ آن كسي كـه مـانند حباب                                       هــم در سر مـيـخـانـه سر انـداز شود

٭

چشم تو كه سحر بـابل است استادش                                        يــا رب كــه فسونهــا برواد از يـادش

آن گوش كه حلقه‌كرد درگوش جمال                                        آويــزهِ  دُرْ ز نـظــم حــافـظ بــادش

٭

در آرزوي بــــوس و كــنارت مــردم                                       وز حـسـرتِ لــعــلِ آبــدارت مــُرْدَم

قــصـّه نـكـنــم  دراز، كوتــاه كــنم                                       بــازآ، بــازآ، كــز  انـتـظــارت مـردم

٭

اي شـرم زده غـنـچـهِ مـسـتـور از تو                                        حيـران و خـجـل نـرگس مخمور از تو

گُل با تو بـرابـري كـجـا يــا رد كـرد                                        كـو نــور ز مـه دارد و مـه نـور از تــو

 

v          

 

 

پايان

مثنوي ها چاپ پست الكترونيكي

اين شعر زير شماره 468 رد فصل غزل ها آمده است توضيح آنكه اين شعر را حافظ پس از تسلط شاه شجاع بر شيراز سروده و خوانده است تا عنداللّزوم بعداً به صورت قصيده درآورد.

بدين سبب و به دليل نحوه كلام كه به قصيده نزديك است در رديف قصيده ها آورده شد.

 

 

 

آهوي وحشي

الا  اي آهـــوي وحـــشــي كـجــايــي                                   مــرا بـا تسـت چــنـــديـن آشـنـايــي

دو تـنـهـا رو، دو سـرگــردانِ بـي كـس                                    دو راه انــدر كمـيـن از پـيـش و از پـس

بـيـا تـا حــال يــكـديـگـر  بــدانــيـم                                  مـــرادِ هــم  بــجـويــيـم ار تــوانـيـم

كـه مي بـيـنم كـه ايـن دشـت مـشوّش                                   چــراگــاهـي نــدارد ايـمـــن و خـوش

٭

كـه خـواهـد شـد بـگـوييـد اي حبـيبان                                  رفــيــقِ بــي كـسـان، يـار غـريــبــان

مـگــر خـضـــر مـبــارك پــي درآيــد                                  ز يُــمـنِ هـمـّـتـش، كـاري گـشـايـــد

مـگــر وقــت  وفـــا پـــروردن  آمـــد                                   پـكـه فـالـم ( لـا تَـذَرْنـي فــرداً ) آمــد

٭

شــنـيـدم رهــروي  در سـرزمـيـنـــي                                    به لطـفـش گـفـت رنـدي ره نـشـيـنـي

كــه اي سـالـك چـه در انــبـانـه داري                                   بــيــا دامــي بـنــه گــر دانـــه داري

جــوابــش  داد  گـــفــتـــا  دام  دارم                                    ولــي سـيـمـرغ مـي بــايــد شـكــارم

بـگـفـتـا چـون بـدسـت آري نـشـانـش                                   كــه از مـا بـي نـشـانـسـت آشـيـانـش

چــو آن ســرو روان شـــد كـــاروانــي                                   چـو شـاخ سـرو مـي كـن ديــده بـانـي

مــده جـام مـي و پــاي گـل از دســت                                   ولـي غـافـل مبـاش از دهـر بـد مـسـت

لــب سـرچـشـمـه اي  و طـرف جـويـي                                   نــمِ اشــكـي و بـا خـود گـفـتـگــويـي

بـــه يــاد رفـتــگــان و دوســتــداران                                   مــوافــق گـــردْ بـــا ابـــر بـهــــاران

چـــو نـــالان آمــدت آبِ روان پــيـش                                  مـدد بـخـشـش ز آبِ ديـده خــويــش

٭

نــكــرد آن هـمـــدم ديـريــن مـــدارا                                  مـسـلـمـانــان مـسـلـمـانــان خــدا را

چـنـان بـي رحــم زد زخــم جــدايــي                                   كـه گـويـي خـود نـبـودسـت آشـنـايـي

برفت و طـبـع خـوشبـاشـم حزيـن كـرد                                   بـرادر بــا بـرادر كــي چـنـيــن كــرد؟

مــگــر خـضــر مـبــارك پـي تـوانـــد                                   كـه ايـن تـنـهـا بـدان تـنـهــا رسـانــد

رفـيـقـان قــدر يـكــديـگــر بـدانـيــد                                  چو معـلوم اسـت شـرح از بـر بخـوانـيـد

مـقـالات نـصـيـحـت گـو همـيـن اسـت                                  كه حُكـم انـدازِ هجـران در كميـن اسـت

٭

تـو گـوهـربـيـن و از خـر مـهـره بـگـذر                                    ز طـرزي كـــان نـگـردد شـهـره بـگـذر

چو من مـاهـيِّ كـلـك آرام بـه تـحـريـر                                    تو از نـون و الـقـلـم مـي پـرس تـفسـير

روان را بــا خـــرد در هــم سـرشــتــم                                   وز آن تـخـمي كـه حـاصـل بـود كِشتـم

فـرح بــخشـي  دريـن تركيـب پيداسـت                                   كـه نـغـزِ شـعـر، مـغـزِ جـانِ اجـزاسـت

بـيــاور نـكـهـت ايــن طــيـب امــيــد                                  مـشــامِ جــان مـعـطــر سـازْ جــاويـد

كه ايـن نـافـه ز چيـنِ جيـبِ حـور است                                   نه ز آن آهــو كــه  از مـردم نـفور اسـت

٭

چـرا بـا بخـت چـنـديـن مـي سـتـيـزم                                    چــرا از طــالــع خـــود  مـي گـريــزم

مــــرا بـگــذشـت آب فـرقــت از ســر                                   دريــن حـالــم مــدارا نـيـسـت درخـور

هـم اكـنـون راه شـهــر  دوسـت گـيـرم                                    كـه گــر مـيــرم هــم انــدر راه مـيـرم

غــريـبـانـي كــه حـالــم را بـبـيـنـنـد                                  بــه مـرگــم بــر سـر بـالـيـن نـشيننـد

غــريـبــان را غــريـبــان يــاد  آرنـــد                                  كــه ايـشــان يـكـدگـر را يــادگــارنـد

خــدايـــا  چــاره   بـيــچــارگـــانــي                                  مـــراد  بـــنــده را چـــاره تــو دانــي

چــنـان كــز شـب  بــرآيـد روز روشـن                                  از ايـــن اَنـــْدُه  بــرآور شـــادي  مــن

ز هــجــرانــش بـسـي دارم شـكــايـت                                   نمي گـنجـد در اينجــا ايـن حـكــايـت

٭

دريــن وادي بــه بــانـگ  سيـل بـشـنو                                  كـه صـد مـن خـونِ مطلومان به يك جو

پـر جــبــريــل را  ايـنـجــا بـسـوزنــد                                  بــدان تــا كــودكــان آتـش فــروزنــد

سخن گـفتـن كــرا  يـار اسـت ايـنـجــا                                  تــعـــالَ الله چــه استـغـنـاسـت اينجـا

بــرو حــافـظ دريــن مـعــرض مزن دم                                  سـخــن كــوتـــاه كـــن و اللهُ  اَعـْلــَمْ

 

 

ساقي نامه

بــيــا ســاقـي آن  آب آتــش خــواصّ                                   به من ده كـه تـا يــابـم از غـم خــلاص

فــريــدون صـفت كــاويـــانـي عــلــم                                  بـــرافـــرازم از  پــُشـتـيِ جـــام جــم

٭

بــيــا ســاقـي آن مــي كـه حـال آورد                                   كـــرامــت فـــزايـــد كـــمـــال آورد

به مـن ده  كـه بـس بـي دل افـتــاده ام                                  وزيـن هــر دو بـي حــاصـل افـتــاده ام

٭

بــيــا ســاقـي آن مـي كـه شـاهي دهد                                  بــه پـــاكــيِّ  او دل گـــواهــي دهــد

به من ده كـه تــا گـردم از عـيب پــاك                                   خـرامـم به عــشرت سرا زيــن مـغــاك

٭

بـــيـــا ســاقـي آن  ارغــوانـي قـــدح                                  كــه يــابـد ز فـيـضش دل و جـان فرح

بـه مـن ده كـه از غــم خـلاصـم دهــد                                   نـــشـــانِ رهِ بـــزمِ خـــاصــّم دهـــد

٭

بــيــا ســاقـي آن بــِكـْرِ مـستورِ مست                                   كــه انـــدر خـــرابــات دارد نـشـسـت

به مـن ده  كه بـدنــام خــواهــم شـدن                                   مــريــدِ مـي و جــام خـواهــم شــدن

٭

بــيـــا ســاقـي آن آتــش تــابــنــاك                                  كـه زرتـشـت مـي جـويـدش زيـر خاك

بـه مـن ده كــه در كـيش رنــدان مست                                  چـه دنـيـاپــرست  و چـه آتـش پـرست

٭

بيـا سـاقي آن مـي كـه عـكسش ز جــام                                  به كـيخـسرو و جــم  فــرستـد پــيــام

بـــده تـــا بــگــويـــم  بـــه آوازِ نــي                                 كه جـمشيـد كـي  بـود و كــاووس كـي

٭

بــيــا ســاقـي آن آبِ انــديـشـه ســوز                                  كـه گـر شيـر نـوشـد شـود بـيـشه سـاز

بـــده تــا روم بــر فـلـك شـيـرگــيــر                                  بـه هـم بـر زنــم دامِ اين گــرگِ پـيــر

٭

بـيـا ساقي آن مي كه جــان پـرور اسـت                                  دل خـستـه را هـمچو جـان درخور است

بــده كــز جـهـان خـيـمـه بـيـرون زنم                                  سـراپـــرده  بـــالاي  گـــردون  زنـــم

٭

بــيــا سـاقـي آن مـي كـه حـور بـهشت                                  عـبـيـر مــلايــك در آن مـي سـرشـت

بـــده تـــا بــُخــوري  در آتـش كــنـم                                  مـشــامِ خــرد  تــا  ابــد خــوش كـنم

٭

بــيــا سـاقـي  آن جــام صـافـي صـفت                                  كـه  بــر دل گــشــايــد دَرِ مــعـرفـت

بــــده  تــــا  صـــفـــاي  درون  آرَدَم                                   دمـــي   از  كــــدورت  بــــرون  آرَدَم

٭

بــيــا سـاقـي آن مـي كـه تـيـزي كنـد                                  بــه بــاغ دلــم  مـشـك بــيــزي كـند

بـــده تـــا بــنـوشـم بــه يــاد كـسـي                                  كـه هست از غمش در دلـم خـون بـسي

٭

بــيــا ســاقـي آن جــام يــاقــوت وش                                  كـه بــر دل گـشـايـد دَرِ وقـتْ خــوش

بــده ويــن نـصيحت  ز مـن گـوش كن:                                  جهان جـمله  هـيچ است مـي نوش كـن

٭

بــيــا سـاقـي  آن كـيـمـيـاي فــتــوح                                  كـه بـا گـنـج قــارون دهــد عـمر نـوح

بــده تـــا  بـرويــت گــشــايـنـد بــاز                                  دَرِ  كــــامـــرانـــي  و  عـــمـــرِ دراز

٭

بــيــا سـاقـي آن جـام چـون سلـسبيل                                   كــه دل را بــه فــردوس  بـاشـد دلـيل

بــه دسـتــم ده و روي دولــت بــيــن                                    خــرابـم كـن و گـنـج حـكـمـت ببيـن

٭

بــيــا سـاقـي ايـن نـكـتـه بـشنـو ز ني                                  كــه يـك جــرعـه مـي  بِه ز ديهيمُ كي

دم از سِـيــرِ ايــن دِيـــرِ ديــريـنـه زن                                  صـلايـي بــه شــاهــان پـيـشيـنـه زن

٭

بــيــا ســاقـي  از مـي نــدارم گــريــز                                   بـه يـك جــان بــاقـي مـرا دسـت گـير

كــه از دور گــردون بــه جــان آمــدم                                   روان ســوي  ديــــر مــغـــان  آمــدم

٭

بــيــا ســاقـي از كــنـج ديــر مـغــان                                   مـشـو دور كــايـنـجـاست گــنـجِ روان

وَرْتْ شـيـخ گــويــد مــرو سـوي دِيــر                                   جوابش چـه گــويي؟ بـگـو شب بـخـيـر

٭

بيا ساقي اكـنون كـه شـد چـون بـهشت                                    ز روي تــو ايـن بــزم عــنـبـر سرشـت

خـُذِ الـْجــام لاتـَخـْشَ فـيـهِ الـْحـِنــاحْ                                   كــه در بـــاغِ جـنـّت بـُوَد مـي مـبــاح

٭

بــيــا ســاقـي از بـي وفــايـيِّ عــمــر                                   بـبـيـن وز مـِيْ كـن گــدايــيِّ عــمــر

كـه مـِي عــمــرِ بــاقــي بـيـفـزايـدت                                   دري  هــر دم  از غــيـب بـگـشــايـدت

٭

بــيــا ســاقـي از مـِي طـلـب كــام دل                                   كـــه بــي  مــِي نــدارم مــن آرامِ دل

گـر از هـجر جـان تـن صـبـوري كـنـد؟                                   دل از  مـي تــوانــد كـه دوري كــنــد

٭

بــيــا سـاقـي ايـمـن چـه باشي كه دهر                                   بـر آنـسـت كـِتْ خــون بـريـزد به قـهر

درين خـونـفِـشـان عــرصـه رستـخـيـز                                    تــو خــون صـُراحي بـه ســاغــر بـريـز

٭

بــيــا سـاقـي  از مـن مـكـن سركـشـي                                  كــه از خــاكـي  آخــر نــه از آتــشـي

قـدح پـر كـن از مـِي كـه  مِي خوش بود                                  خـصـوصـاً كـه صـافـي  و بـيـغـش بـُوَد

٭

بــيــا سـاقـي آن راحِ  ريـحــان نـسيـم                                  به مـن ده كـه نـه زر بـمـانـد نـه سيـم

زري را كه بي شـك تـلـف در پـي اسـت                                   بـه مـِي ده كــه درمـان دلـهـا مِي است

٭

بــيــا ســاقـي آن بــاده لـعــلِ صــاف                                  بده تـا كـي ايـن شـيـد و تـزويـر و لاف

ز تـسبـيـح و خــرقــه مـلــولــم مـدام                                   بـه مـي رهـن كـن ه»ر دو را و الـسـّلام

٭

بــيــا ســاقـي آن بـــاده روح بــخـش                                   بـده تـا  نـشـينيـم بــر پـشـتِ رخــش

تـهـمتـن صـفـت رو بــه مـيـدان كـنيم                                   بــه كــام دل آهـنـگِ  جــولان كـنيـم

٭

بــيــا سـاقـي آن جـام چـون‌مهـر و ماه                                   بــده تــا زنــم  بــر فــلــك بــارگــاه

چـو شـد بــاغ  روحــانـيــان مـسكـنـم                                  در ايـنـجــا چــرا؟ تـخـتـه بـنـد تـنـم

٭

بــيــا ســاقـي  از بــاده هــاي  كـُهـُن                                   بــه جــام  پـيــاپـي مــرا مـسـت كـن

چــو مـسـتـم كـنـي از مـي بـيـغـشـت                                   بـي مـسـتـي سـرودي  بـگـويم خوشت:

مـن آنـم كـه چــون جـام گيرم به دست                                  بـبـيـنـم در آن آيـنـه هـر چـه هـسـت

بـــه مـسـتــي  درِ پـــارسـايــي زنــم                                   دَمِ  خــســروي  در گـــدايــي  زنـــم

كـه حـافظ چـو مـستــانـه سـازد سـرود                                  ز چـــرخــش  دهــد  زهــره  آوازِ رود

٭

تــبـاشـيـــر صـبـح از طـبـقـهـاي نـور                                   به گـوش آيـدم هــر دم از لـفـظ حــور

كــه اي خـوش نــوا مـرغِ شـيرين نفس                                   بـجـنـبـان پــر و بــال و بـشكـن قفس

الا اي  هــمــاي هــمــايــون نـــظــر                                   خـجــسـتــه ســروش مـبــارك سـيـر

گــر اسـفـنـديـــاري  و روئـيـن تـنــي                                   نـــداري  ز  تــيــر  اجــل  ايــمــنـي

اگــر پــور زالـي بــدســتــان و تــيــغ                                  سپـهـرت بــه خــاك افـكـنـد بي دريغ

چــو ايـن اسـت  فــرجـام كــار جـهـان                                  بـر ايـن بــوده  بــاشـد مــدار جـهــان

هـمـان بـه كـه بـر غـم گـشـايي كـمين                                  سـمـنــد  نــشــاط آوري زيـــر زيــن

بــروي بــتــان جــام  پـــر مـي كـنـي                                  بـنـوشـي مـي و گــوش بـر نـي كـنـي

بــيـــا تـــا خــرد را قـلــم دركـشـيـم                                  ز مـسـتـي بـه عـالـم عـلـم دركـشـيـم

ز جـــامِ  دمـــادم  دمــي  دم  زنــيــم                                   ز مــي آب  بــر آتــش  غـــم  زنـيــم

يـك امــروز بــا يـكـدگـر مـي خـوريـم                                   چو فـرصـت نبـاشـد دگـر كـي خـوريـم

كه آنـهــا كــه بــزم طـرب سـاخـتـنـد                                  بــه بــزم طــرب هــم نـپــرداخـتـنـد

از ايــن دامـگـه  ديــر تـــاري مـغــاك                                   بـرفـتـنـد و  بـردنــد حسـرت به خـاك

بـديـن تـخـت فـيـروزه فـيـروز كـيست؟                                  ز ايــام عـمـر آنكـه بـهـروز، كـيـسـت؟

دريــغـــا جــوانــي كــه  بـر بــاد شـد                                 خـنــك آنــكــه در عــالـم  آزاد شــد

٭٭٭

بــده سـاقـيــا  مـي كـه تــا دم زنـيــم                                  قـلــم بــر سـر هــر دو عـالــم زنـيــم

سـبــك بــاش و رطــل گــرانــم بــده                                  وگــر فــاش نـتــوان  نـهـــانـم  بــده

كه اين چـرخ و ايـن انــجـمـن آبـنـوش                                   بـسـي يـاد دارد چــو بـهــرام و طـوس

كـسي كـو زدي طـبـل بـر پـشـت پـيـل                                  زدنــدش بــه نــاكـام طـبــلِ رحـيــل

جز اين مركـز هـفـت پــرگــار نـيـسـت                                  جـز ايـن هفـت پرگـار پُـر كار نـيـسـت

تـــو  در خــانه  شـش دري  شـشـدري                                   كـزو  مــانــده تــا بـنـگـري بـگــذري

بـر ايــوان شـش طــاق خـضـرا نـشيـن                                   بـمـنـزلـگـه  جــان نـشـيـمـن گـزيـن

٭

بـــده ســاقــي آن آب  آتــش فــشـان                                  از آن پـيـش كـز مــا نـيــابـي نـشــان

كـه در آتــش اسـت ايــن دل روشـنــم                                   هـمــانــا  كــه آبــي  بــر آتـش زنــم

كــه فــيــروز فــرّخ مـنـوچـهـر چـهـر                                   شـنـيـدم كـه در عـهــد بـوذر جـمـهـر

نـوشـتـه سـت بــر جــام نــوشـيــروان                                  كــه بـفــزاي از جــام نــوشـيــن روان

اگــر پـــور زالـــي  وگـــر پــيـــر زال                                  بـدسـتــان نـمـانـي، شــوي پــايـمـال

ز مــن بـشـنــو اي پــيــر آمــوزگـــار                                  مـكــن تـكـيــه بــر گــردش روزگــار

كـه  ايـن مـنـزل درد و جــاي غـم است                                   دريـن  دامـگـه شـادمــانـي كــم اسـت

٭

بـده ســاقـي آن  لــعـل يـاقـوت رنــگ                                 كـه بُــرد از رخ لـعــل و يـاقـوت رنــگ

روان  در  ده آن  مــي چـــون  آب روان                                   نــــه  آب  روان  كـــافــتــــاب  روان

شـهـاني كـه ايـنـجـا نـشـسـتـنـد شـاد                                  بــرفـتـنــد و از كــس نـكـردنــد يــاد

كـدام اسـت جـام جـم و جـم كـجـاست                                   سليمان كجـا رفـت و خـاتـم كـجـاسـت

كــه مـي دانــد از فـيـلســوفــان حـيّ                                    كه جمـشـيـد كـي  بـود و كـاووس كـي

چــو ســوي عــدم گــام بــرداشـتـنـد                                   دريــن بـقـعـه جــز نــام نـگـذاشتـنـد

چـه بـنـدي دل انـدر سپـنـجـي  سـراي                                   كـه چـون بـگـذري بـاز مـانـد بـه جـاي

در آن بـسـتـنِ دل ز ديــوانـگــي سـت                                   بــدو آشـنـايـي ز بـيـگـانــگــي ســت

دريـن دار شـشــدر نـيــابــي تــو كـام                                   مــجــال مــجــال و مــقــام مــقــام

بــرو طـي كـن ايـن  هـفـت طـومــار را                                   قـلــم دركـش  ايــن هـفـت پرگـــار را

٭

بـــده ســاقــي آن آب آتــش خــواصّ                                   كـــز آن آب يــابــم ز آتــش خــلاص

بــديـن سـقـف شــش پـايــه نُــه رواق                                  تـوان زد بـه يـك جـامِ مـي چـار طــاق

قـدح در دِه اكـنـون كـه مــا در دِهـيـم                                    سـرت كـي دهيـم ار بـه جـا سـر نهـيـم

در ايــن دِه گـروهــي سـيـاوش وشـنـد                                   كـه پـيــرانِ ده  را بــه آتـش كـشـنــد

اگــر عاقـلـي خـيــز و ديــوانــه شـــو                                   مـريـز آب خـود خـاكِ مـيـخـانـه شــو

دم  از  دل  زنـــي ،  دَرديِ  دُردكـــش                                    دم  گــرم  خــواهــي دم  ســرد كــش

پـــي كـــاردانـــان  هـــوشــيـــار زن                                  رَهِ  دُردنــــوشـــــان  خـــمّــــار  زن

مـشـو قـيـدِ ايـن ديـر خـاكـي مـغــاك                                  كه ناگه دهـد هـم بـه بـادت چـو خـاك

٭

بـــده ســـاقــي آن جـــوهـــر  روح را                                  دواي  دل  ريـــــشِ  مـــجــــروح  را

كـه دوران چـو جـام از كـف جـم ربــود                                   اگــر عـالـمـي بـاشـدش زان چـه سـود

چـو بـنـيـاد عـمــر اسـت  نــاپــايــدار                                  به نقد ايـن نـفـس را غـنـيـمـت شـمـار

كـسي را كــه دستـت رسـد دسـت گيـر                                   كـه فــردا هـمـان بـاشـدت دستـگـيــر

شــه دادگــســتـر كـه نــاگــه بـمــرد                                   نـگـر اي بــرادر كـه بـا خـود چـه بــرد

تـو نـيـز آنـچـه كـاري هـمـان بــدروي                                   چـنــان كــامـدي  بـــاز بـيــرون روي

رهــايـي  نـيــابـد كـس شـسـت خـاك                                  كه بر خاك نـنـشـسـت از دسـت خـاك

بـديـن گـنـبـد سـبـز چـنـديـن مـنـاز                                   كـه هـم مهره دزد اسـت و هم مهره بـاز

٭

بـــده ســاقــي  آن  آب  افـشـــرده  را                                  بـيــا زنـــده ســاز ايـــن دل مــرده را

كه هر پاره خشتـي كـه در منـظريـسـت                                   سـر كـيـقـبــاديّ و اسـكـنــدريـســت

هــر آن گــل كـه در گـلسِـتــانـي بُـوَد                                  مـــه  عـــارض  دلــســتـــاني  بُـــوَد

هر آن شاخ سروي كـه در گـلشني اسـت                                   قـد دلـبـري زلـف سيـمـين بـري اسـت

شنـيـدم كـه شـوريـده اي مـي پـرسـت                                   به خُم خانـه مـي گـفـت جـامي بـدست

كـه يـابـــد از ايــن كـرسـي زرنـشــان                                  بـديـن سـفـره بيـرون ز دونـان، دو نـان

به جز خون شاهان دريـن طشت نـيسـت                                  به جز خاكِ خوبان دريـن دشـت نيـست

كـه هـركـس دريــن دور گــردون بــود                                   ز گــردون درونـش  پــر از خــون بــود

٭

بـده ســاقـي آن تـلـخ شـيـريـن گــوار                                   كــه شـيـريـن بـود بــاده از دسـت يـار

كـــه  دارا  كـــه داراي  آفـــاق  بـــود                                   بــه دارنـدگـي در جـهــان طــاق بــود

چـو زيـن دار شـشـدر بـرون بـر درخـت                                   نبـودش بـه جـز و گـور و تـابـوت تخـت

كـه چـون بـگـذرد عـمـر ، تـو بـگـذري                                   از او بـــاز مــانــي و حـســرت خـوري

اگـر هــوشـمـنـدي بـيــا بــاده نــوش                                   چو نوشـي دمـي بــاده آيـي بـه هــوش

كـه ايـــن طـغــرل آبـنــوسـي قـفـس                                   نــيـفـتــد ازيـــن دانــه در دامِ كــس

دَرِ خـــاكـروبــانِ مـيـخــانــه كـــوب                                   رهِ مـي فــروشـــان مـيــخــانــه روب

مــگــر آب آتــش خــواصّـت دهـنـــد                                   به مـستـي ز هـسـتـي خـلاصـت دهنـد

بـه جـامـي بــرون آورنــدت ز خـويـش                                   بــه وحـدت رسـي پـرده افـتـد ز پيـش

كـه حـافــظ كـه در عـالـم جـان رسيـد                                   چو از خود برون شد بـه جـانـان رسـيـد

v   

 

مُغَنّي نامه

سـرِ فـتـنــه دارد دگــر روزگــار                                            مـن و مـستـي و فتـنـه چشم يـار

همـي دارم از دور گردون شگـفـت                                           ولي نيسـت بـر وي مجـال گرفـت

يـكـي را قـلـمـزن كـنــد روزگـار                                          يـكـي را دهــد تـيــغ در كــارزار

فريب جهـان قـصـه روشـن اسـت                                            سحر تا چه زايد شب آبستن اسـت

اگــر زَنْـدِ مُـغ آتـشـي مـي زنــد                                           نـدانـم چــراغ كـه بــر مـي كنـد

دلا بــر جـهـان دل منـه زينـهـار                                           كـه كـس بـر سرِ پـل نگـيرد قـرار

همان مرحله ست اين بيـابـان دور                                           كه گم شد درو ايـرج و سلم و تـور

همان منزل است اين جهان خراب                                            كـه ديـده سـت ايـوان افـراسيـاب

كـجـا راي پـيـرانِ لشـكـركشـش                                            كجا شيدهِ تُـرك خـنـجـر كشـش

نه تنها شد ايـوان و كاخش به بـاد                                           كه كس دخمه اش را ندارد به يـاد

بسي در جهان ديـده گـردون پيـر                                            سـرافـراز شـاهـان صـاحـب سـرير

كه  اكنون بـسي در بسيـط جهـان                                           نيايد بـه جـز نـام از ايشـان نشـان

چه خوش‌گفت‌جمشيد با تاج‌ وگنج                                           كه يكـجـو نـيـرزد سـراي سپـنـج

٭٭٭

مغنّي كجايـي بـه گـلـبـانـگِ رود                                           بـه يـاد آور آن خـسـروانـي سـرود

به مستانْ نـويـد سـرودي فـرسـت                                           بـه يـاران رفـتــه درودي فـرسـت

٭

مغـنّــي بـزن چـنـگ در ارغــوان                                           بـبــر از دلـم فـكـر دنـيــاي دون

مـگـر خـاطـرم  يـابـد آسـايـشـي                                           چـو نـبـود ز غـم بــا وي آلايـشي

٭

مغـنّــي بـزن خـسـرواني ســرود                                            بـگـو بــا حـريـفــان بــه آواز رود

كه از آسمان مـژده فـرصـت اسـت                                           مرا بر عـدو عـاقبـت نـصـرت است

٭

مـغـنّــي نـواي طـرب سـاز كــن                                           بـه قـول و غـزل قـصـه آغـاز كـن

كه يار غمـم بـر زمين دوخت پـاي                                           بـه ضـربِ اصـولـم بـرآور ز جــاي

٭

مـغـنـّي ازيـن پـرده نـقـشـي برار                                           ببين تا چه گـفت از حرم پـرده دار

چنان بركـش آهـنـگِ ايـن داوري                                            كـه نـاهيدِ چـنگي به رقـص آوري

٭

مـغـنـّي دف و چــنـگ را ساز ده                                            بـه يــارانِ خـوش نـغـمـه، آواز ده

رهي زن كـه صـوفي  به حالت رود                                           بـه مـستيِّ وصـلـش حـوالـت رود

٭

مـغـنـّي اگر با منت جـنگ نيست                                            كـفي بـر دفي زن اگر چنگ نيست

شـنـيـدم كه چون غم رساند گزند                                           خـروشـيـدنِ دف  بــود سـودمـند

٭

مـغـنـّي كجايي كه وقت گل است                                           ز بـلـبـل چمن ها پر از غلغل است

هـمان بِه كه خونم به جوش آوري                                            دمـي چـنـگ را  در خـروش آوري

٭

مـغـنـّي بــيــا عــود را سـاز كن                                           نـو آيـيـن نــواي نــو آغــاز كــن

بـه يـك نـغمه درد مـرا چـاره ساز                                          دلم نيز چون خـرقه صد پـاره سـاز

٭

مـغـنـّي كـجــايي كه لطفي كني                                           ز نــِي در دلــم  آتـشـي افـكـنـي

بـرون آري  از فـكـر خـود يكـدمم                                           بـه هـم بـرزني كــار و بـار غـمـم

٭

مـغـنـّي كــجــايي نــوايي بــزن                                          بـه مــا بـي نـوايـان صـلايي بـزن

چـو خـواهد شـدن عالم از ما تهي                                           گـدايـي بسي  به ز شـاهـنـشـهـي

٭

مـغـنـّي بـگـو قــول و بـردار ساز                                           كـه بيچـارگـان را تـويي چاره ساز

تـو بـنـمـاي راه عــراقـم  بـه رود                                           كـه بـگـشـايي از ديده ام زنده رود

٭

مـغـنـّي بـيـا بـشـنـو و كــاربـند                                           ز  قـول مـن ايـن پـنـد دانـا پسند

چو غـم لـشـكـر آرد بـيـارا صـفي                                           ز چـنـگ و  ربــاب و زنـاي و دفي

٭

مـغـنـّي تـو سـرّ مــرا  مـحـرمـي                                           زمــاني بـه نـي زن دَمِ هـمـدمـي

به مي دوركن در دلت ‌گر غمي‌ست                                          دَمي در نئي دَم، كه عالم دمي‌است

٭

مـغـنـّي ز اشـعـار مـن يـك غـزل                                          بـه آهـنـگ چـنـگ آور اندر عـمل

كه تــا  وجـد را كــارسـازي كـنم                                          به رقـص آيم و خـرقه بـازي كـنـم

٭

بـه اقـبـال داراي ديـهـيـم و تخت                                           بـهـيـن مـيوه خـسروانـي درخـت

خـديــو زمـين پــادشـاه جـهـان                                           مــه بــرج دولــت شـه كــامـران

خديـو جـهـان شـاه  مـنـصور بـاد                                          غــبــار غـم از خـاطـرش دور بـاد

بـحـمـدالله اي خـسرو جـم نـگين                                           شجـاعي بـه مـيـدان دنـيـا و دين

بـه مـنصوريت شـد در آفــاق نـام                                          كـه مـنصور بـودي بـر اعـدا مـدام

فـــروغ دل  و ديــده مــُقـبــلان                                           ولـي نـعـمـت جـانِ صـاحـبـدلان

كـه تـمكين او رنگ شاهي ز تست                                            تـن آسـايـش مرغ و ماهي ز تست

الا  اي هــمــاي هـمـايــون نـظر                                           خـجـسـتـه سـروش مـبـارك خبر

فلك را گهر درصدف‌چون تو نيست                                          فريدون و جم را خلف‌چون‌تو نيست

بـه جـاي سـكـنـدر بـمـان سالـها                                           بـدانـا  دلـي كـشـف كـن حـالـهـا

و پس از 18 بيت ديگر

چـو دريـاي  وصـفت نـدارد كـنـار                                          نـثــارا كـنـم بـر دعــا اخـتـصـار

ز نـظـم نـظـامي كـه چـرخِ كـهن                                           نــدارد چـو او هـيـچ زيـبـا سخـن

بيارم بـه تضمين دو بـيت مـتـيـن                                           كــه نـزد خـرد بـِه ز دُرِّ ثـمـيـن:

« از آن  پيشتر كـاوري در ضـمـير                                           ولايـت ستـان  بـاش و آفـاق گير»

« زمـان تـا زمـان از سـپـهـر بلند                                           بــه  فـتـحي دگر باش فيروزمند»

از آن مي كه جان داروي هوش باد                                            مـرا شربـت  و شـاه را نــوش بــاد

v               

 

مغنّي نامه و ساقي نامه را حافظ در تقليد از نظامي ساخته است. نظامي در ستايش از اتابك نصرت الدين در پايان كتاب شرفنامه (اسكندرنامه) چنين فرمايد:

بيا ساقي آن جام روشن چو ماه                                    به من ده به ياد زمين بوس شاه

كه تا مهد در پشت پروين كنم                                      به ياد شه آن جام زرين كنم

و دو بيت تضمين نيز در پايان اين داستان در شرفنامه عيناً آمده است. نظامي در شرفنامه در سرفصل هر موضوع نخست دو بيت (ساقي نامه) به عنوان حسن مطلع مي آورد. با دقت در مضامين و محسنات كلام نظامي به خوبي در ميابيم كه كلام حافظ در سرودن مثنوي هرگز به پاي سخن نظامي نمي رسد و بدين سبب شاعر شيرين سخن ما كه در غزلسرايي اعجوبه روزگار است خود درباره نظامي مي فرمايد:

ز نظم نظامي كه چرخ كهن                                        ندارد چو او هيچ زيبا سخن

قصايد چاپ پست الكترونيكي

در مدح شاه شيخ ابو اسحاق٭

سپيده دم كـه صبـا  بـوي لطـف جان گيـرد                  چمـن ز لطـف  هـوا نكتـه بـر جنـان گيـرد

هـوا ز نـكـهت گـل در چـمـن  تتـق  بنـدد                  افــق ز عكـس شفـق رنـگ گُلْسِتـان گيـرد

نـواي چنـگ  بـدانسـان زنـد صـلاي صبـوح                  كــه پـيــر صـومـعـه راهِ درِ مـغـان گـيـرد

زُگالِ1 شب كـه كنـد در قدح سياهي مُشـك                  در  او شــرارِ چـراغِ ســحـرگـهـان گـيــرد

شـه سپـهـر چـو زرّيـن سپـر كشـد در روي                   بـه تيـغ صـبـح و عمـود افـق جهـان گيـرد

بــه رغـمِ  زاغ سـيـه شـاهـبـاز زرّيـن بــال                  دريـن مـقـرنـس زنگـاري آشـيـان گـيـرد2

به بزمگاه چمن  رو كه خوش تمـاشـايي ست                  چـو لالـه كـاسـه  نـسرين و ارغـوان گـيـرد

چـه شهسـوار فلـك بنگـرد بـه جـام صبـوح                  كه خـود بـه  شعـشهِ مهـر، خـاوران گيـرد :

محيط شمس‌كشد سوي خويش  دُرِّ خوشاب                   كـه تـا بـه قبـضـه شمشيـر زرفشـان گيـرد

صـبا نگـر كه  دمـادم چــو رنـد شاهـد بــاز                 گهـي لـب گـل و گـه زلـف ضـيمران گيـرد

ز  اتــحـــاد  هـيـــولا و اخـتـــلاف صــور                  خـرد ز هـر گـلِ نـو نقش صـد بتـان گيـرد

من اندر آن، كـه دَمِ كيست  ايـن مبـارك دم                  كه وقـت  صـبح درين تيـره خاكـدان گيـرد

چه حالت است كه گل در سحر نـمايـد روي                  چه آتش است كه در مرغ صبح خوان گيـرد

چـه پرتـو تست كـه نـور  چـراغ صـبح دهـد                  چـه شعله است كـه در شمع آسمـان گيـرد

چرا به صد غم و حسرت سپهر دايـره شكـل                   مــرا چــو  نقطــه پـرگــار در مـيـان گـيـرد

ضميـر دل  نگشـايـم بـه كـس، مـرا آن بـه                   كـه روزگـار غـيـورسـت و نــاگـهـان گـيــرد

چو شمـع هـر كـه به افشاي راز شد مشغول                   بـسـش زمـانـه چـو مقـراض  در زبـان گـيـرد

كجاست سـاقي مـه روي من كه از سرِ مهـر                    چـو چشم مست خـودش ، ساغر گـران گـيـرد

پيـامـي آورد از يــار و  در پـي اش جــامي                   بــه شـاديِ  رُخِ آن يـــار مـهـربــان گـيــرد

نــواي مجـلـس مـا را چـو بركشـد مطـرب                   گـهـي عــراق زنـد گـاهـي اصـفـهـان گـيـرد

فرشتـه اي به حقيقـت سـروش عـالم غيـب                   كـه روضـه  كـرمـش نـكـته بـرجنـان گـيـرد

سكنـدري كـه مقيم حريـم  او چـون خضـر                   ز فـيـض خـاك درش  عـمـر جـاودان گـيـرد

جـمـال چهـره  اســلام شيــخ ابـو اسحـاق                   كـه ملـك در قـدمـش زيـب بـوستـان گـيـرد

گـهي كـه بـر فلـك سـروري عــروج كـنـد                   نـخـسـت پـايـه خـود فـرق فـرقـدان  گـيـرد

چــراغ ديــدهِ محـمـود، آنـكـه دشـمـن را                   ز بـرقِ تـيـغِ وي آتـش بــه دودمــان گـيـرد

بـه اوج مـاه رسـد  مـوج خون چو تيغ كشد                   به تير چـرخ بـرد حـملـه چـون كـمـان گيـرد

عـــروس خــاوري  از شــرم  راي  انــور او                   بــه جـاي خـود بُـوَد ار راه قـيــروان گــيـرد

آيـا عظـيـم وقـاري كـه هـر كه بنده توست                   ز رفـعِ قـدر، كـمــربـنـد تــوأمــان  گـيــرد

رســد ز چـرخ  عطــاردِ هـزار تـهـنـيـتـت                   چـو فـكـرتـت صـفـتِ امـركـن فكـان گـيـرد

مـدام در پـي طعـن است بر حسود و عدوت                   سمـاك رامـح از آن روز و شـب سنـان گـيـرد

فلـك چـو جلـوه كنـان بنگـرد  سمنـد تـرا                   كـمـيـنـه پـايـگـهـش اوج كـهـكشان گـيـرد

مـلالـتي كـه كـشيـدي سـعـادتـي دهـدت                   كـه مـشتـري نـسـقِ كــار خـود از آن گـيـرد

ز امـتـحــان  تــو ايــام را غــرض آنـسـت                   كـه از صـفـاي ريـاضـت دلـت نـشـان گـيـرد

وگـرنـه پايـهِ عـزَّ،ت3 از آن بـلنـدتـر اسـت                   كـه روزگــار بـران حــرف امـتـحـان گـيــرد

مـذاق جـانـش ز تـلـخي غـم شـود ايـمـن                   كـسي كـه شِـكّـَرِ شُـكـرِ تـو در دهـان‌گـيـرد

ز عمـر برخـورد آنكـس كه در جميع صفات                   نـخـسـت بـنـگـرد آنـگـه  طـريـق آن گـيـرد

چـو جـاي جنـگ نبينـد رخ از اميـد متـاب                   كه مـغـز نـغـز مقـام انـدر اسـتـخـوان گـيـرد

شِكَر، كمـال حـلاوت پـس از رياضـت يافت                   نـخسـت در شِكـَنِ تنـگ از آن  مكـان گـيـرد

در آن مقام كه سيل حوادث از چپ و راست                    چـنـان رسـد كـه امـان از ميـان كران گـيـرد

چـه غـم بـود به همـه حـال كـوهِ ثـابـت را                   كـه مـوجـهـاي چـنـان قُـلْـزُمِ گــران گـيـرد

اگـر چـه خصـم تـو گستـاخ مي رود حـالي                    تو شاد باش كه گـستـاخـيـش چـنـان گـيـرد

كـه هـرچـه در حقِّ اين خانـدانِ دولت كرد                   جزاش در زن و فـرزنـد و خـان و مـان گـيـرد

زمــان عمـر تـو پـاينـده بـاد كـاين نعمـت                  عطيّـه ايست كـه در كـار انـس و  جان گـيـرد

خيـال شاهـي اگـر نـيسـت در سـر حـافـظ                   چـرا بـه  تـيـغ  زبـان عـرصـه جـهـان گـيـرد

 

٭ اين قصيده را حافظ به سال 754 هجري در سن سي و پنج سالگي يعني زماني كه شاه ابو اسحاق و امير مبارز الدين در اطراف شيراز در حال نبرد بودند سروده است. اين جنگ منجر به شكست كامل شيخ ابواسحاق و فرار خانوادگي شاه از شيراز شد. سه بيت آخر اين قصيده دلالت بر اين دارد كه حافظ پس از شكست كامل شيخ ابواسحاق اين قصيده را سروده نه در زمان قدرت و سيطره او و اين روح جوانمردي و حق شناسي شاعر را مي رساند و از آنجايي كه در مضامين و معاني پاره يي از ابيات اين قصيده نارسايي و تعقيد مشهود است دليل ديگر بر جوان بودن شاعر و تازه كاري او بويژه در قصيده است.

امر شگفت آور اينكه نفرين حافظ در حقّ امير مبارزالدين در بيت:

از آنچه در حق اين خاندان دولت كرد                           جزاش در زن و فرزند و خانمان گيرد

عيناً مستجاب شد و انتقام خون سلطاني كه آرزويش اعاده مجد و عظمت ايران باستان بود توسط تيمور از دودمان آل مظفر گرفته شد.

(1)   زُگال به معناي زغال است. حافظ در جواني به سبب مطالعه كامل و دقيق آثار نظامي تحت تأثير او اين كلمه را آورده است.

(2)   تشبيه بيت از نظامي در مثنوي خسرو و شيرين.

(3)   پايه عِزِّ تو.

 

در مدح شاه شجاع

شـد عـرصـه زميـن چـو بـسـاط ارم جــوان                  از پـــرتـــو ســعــادت  شــاه جــهـانـيــان

(سلطان‌شرق‌و غرب‌كه در شرق‌و غرب اوست)                  (صـاحبـقــران خـسـرو و  شــاه خـدايـگـان)

خـورشيــد ملــك پــرور و سلـطـانِ دادگـر                  داراي دادگـسـتــر و كـســراي كـي  نـشــان

سـلـطـان نـشـان عـرصـه اقـليـم سلـطنـت                 بـــالانـشـيــن مـســنــد  ايــوانِ  لامـكــان

اعظم جلالِ دولـت و  ديـن آنـكـه رفـعـتـش                 دارد هـميـشــه  تـوســنِ ايــــام زيــــر ران

داراي دهـر شــاه شـجــاع  آفـتــاب مـلـك                  خاقـان كــامكــار و شـهـنـشـــاه نــوجــوان

مـاهي كـه شـد ز طلعـتش افـروختـه زميـن                  شــاهــي كــه شــد ز همّتـش افراختـه زمان

سـيـمــرغ وهــم را  نـبــود  قــوّت عــروج                  آنـجـــا كــه  بــازِ همـّت او ســازد آشـيــان

گــر در خـيــال چـرخ فتـد عكـسِ تـيـغِ او                  از يــكــدگــر جــدا شـود اجــزاي  آسـمـان

حـُكـْمـَش روان چـو بـاد در اطـراف برّ و بحر                 مهرش نهان چون روح در اعضـاي انـس و جان

اي صـورتِ تـو ملك جـمـال و جـمـالِ ملك                  وي طلـعتِ تـو  جـان جهـان و جهــانِ جــان

تخـت تـو  رشـك مسنـد جمشيـد و كيقبـاد                  تــــاج تـــو  غــبـــنِ افــســر دارا وار دوان

تـو آفتـاب ملـكـي و هـرجــا كــه مـي روي                  چــون ســايـه از قــفـاي تـو دولـت بود روان

اركـان نپـرورد چـو تـو گـوهـر  به هيـچ قرن                 گردون نياورد چـو تـو اخــتـر بـه صـد قــران

بي طـلـعـت تــو جــان نگـرايد بـه كـالـبـد                بي نعمـتِ تــو مغــزد نبـنـدد در استـخــوان

هـر دانشي كــه در دلِ دفـتـر نيـامـده ست                  دارد چــو آب، خــامــهِ تــو  بــر سـر زبــان

دسـت تـو را بـه ابـر كــه يـارد شبيـه كـرد                  چـون بدره بدره ايـن دهـد و قـطره قـطره آن

بــا پـايـه جــلال تــو  افــلاك پـــايـمـال                 وز دسـتِ بـحــرِ جـود تــو  در دهـر داستـان

بر چرخ علم ماهي و  بر فــرق مـُلــك تــاج                  در چشم عـقـل نـوري و در جـسـمِ ملك جان

اي خـسـرو رفـيــع جـنــابِ  منـيـع قــدر                   وي داور عـديــم  مــثـــال عـظـيــم  شـأن

عـلم از تو با كرامت و عقـل از تـو بـا فــروغ                   شرع از تو در حـمايت و ديـن از تـو در امــان

اي آفـتـاب مـلـك كـه  در جـنـب همـّتـت                  چــون ذره حـقـيـر بــود گــنــج شــايگـان

در جنب بحر جود تو از قـطـره كـمتـر است                   صد گنج شايگـان كـه بـه بـخشي به رايـگـان

عـصمت، نهفتـه رخ، به سـراپـرده ات مقيـم                   دولــت گـشـاده رخـتِ بـقــا زيــر كـُنـدُلان

گــردون بـراي خـيمه خـورشيـد فَلـْكـَه ات                  از كـوه و ابر ســاخته پــا زيـر و ســايه بــان

ويـن اطـلـس مـُنـَقـَّشِ نـُه تــوي زرنـگــار                  چـتـري بـلـنـد بـر سـرِ خـرگـاه خـويش دان

بعد از كيان به ملك سليـمـان  نداشت كـس                 اين سـاز و ايـن خـزيـنه و ايـن لـشكـرِ گـران

بــودي درون گـلـشـن و  از پــُر دلانِ تـــو                  در هـنـد بـود غلـغـل و در زنـگ بـُدْ فـغــان

در دشـتِ روم خـيـمه زدي و غـريـو كـوس                   تـــا دشـتِ سـنـد رفــت  و بيــابان سيستان

تــا قــصـر زرد  تــاخـتي و لــرزه اوفـتــاد                  در قـصرهاي قـيصـر و در خــانـه هاي خــان

آن كـيست كــو به مُلْكْ كـند با تو همسري                  از مـصـر تــا بـه روم و ز چـيـن تـا به قيروان

سال دگــر ز قـيـصـرت  از روم بــاج سـري                   وز چــيـنـت آورنــد بــدرگـه خــراج جــان

تو شاكري ز خالـق و خـلـق از تو شـاكـرنـد                   تو شادمان بـه دولت و ملـك از تــو شـادمـان

اينـك بـه طرف گـلشن و بستـان همي روي                  بـا بندگــان سمـنــد سـعــادت بـزيـــر ران

اي مُلـْهَمي كــه  در صـف كرّوبيـانِ قــدس                  فــيـضـي رسـد به خـاطـر پـاكـت زمان زمان

اي آشكــار پيـش دلـت هـرچــه كــردگـار                  دارد به زيـر پـردهِ غـــيــب انــدرون نـهــان

داده فـلـك عـنــانِ ارادت بـــه دسـت تــو                  يــعـني بـه مـركــبــم به مــراد خودم بـران

گــر گـوششيـت افـتـد پــر داده ام بـه تيـر                  ور بـخشـشيـت بـــايــد زر داده ام بـه كــان

خصمت كجاست در ته پـاي خــوش فـكـن                   يـــارِ تــو كـيسـت بــر سرِ چشمِ منش نشان

.................................................................................                       ....................................................................................

هم كام من بـه خـدمت تـو گـشته منتـظـم                   هم نام من  به مدحتِ تــو مــانـده جـــاودان

v               

 

توضيح:

1-     همانطور كه شادروان علامه قزويني در ذيل اين قصيده توضيح داده اند قبل از بيت آخر اين قصيده 2- 3 بيت افتاده است و گسيختگي معناي بيت مقطع با ابيات ماقبل خود اقوي دليل بر اين نظريه است.

2-     درمورد انشاء اين قصيده توسط حافظ ذهن خوانندگان محترم را به نكات ذيل معطوف مي دارد:

الف- حافظ در زمان حكومت امير مبارزالدين سختي ها و مرارت هاي بي شماري را متحمل شد. در زمان شاه ابواسحاق سخت گيري ها و تعصباتِ مذهبي رايج نبود و شعرا و هنرمندان مورد احترام و توجه بوده بر وفق مراد دل خود مي زيستند كه بلافاصله سياست هاي خشن امير مبارزالدين جاي آن را گرفت.

ب- رقيبان و دشمنان و حسوداني كه حافظ در چند مورد از آنها در اشعار خود به نام حسود و رقيب نام مي برد در زمان امير مبارزالدين عرصه را بر حافظ تنگ كرده بودند.

ج- با سقوط (محتسب) و سلطنت شاه شجاع حافظ نه تنها به خاطر يافتن حامي و مركز قدرت مطمئن بلكه به خاطر اينكه شاه شجاع مردي نسبتاً فاضل و شاعر و عربي دان و حافظ قرآن و اهل مصاحبه با شعرا و محاوره ادبي در مجالس خود بود به او نزديك مي شود. آزاديهاي زمان شاه شجاع بويژه پس از سخت گيري هاي زمان پدرش شاعر را در رديف طرفداران او قرار مي دهد علي الخصوص كه در اين زمان حافظ عهده دار شغل و منصب ديواني هم بوده و وظيف اي هم دريافت مي كرده است.

در واقع مي توان علت العلل انشاء اين قصيده را در مفاد ضرب المثل مشهور (لا لَحُبِّ عليّ بل لِبُغْضِ المعاويه) يعني امير مبارزالدين و قشريون طرفدار او دانست.

د- از امير معزّي در قصيده اي كه در مدح سلطان ملكشاه سروده است اين بيت دوم قصيده حافظ عيناً نقل شده است.

ﻫ- اين قصيده را حافظ در محرّم سال 769 هجري سروده است زيرا شاه شجاع در اواخر سال 768 پس از استقرار كامل در شيراز، رو به اصفهان آورد و برادرش شاه محمود تسليم او شده و بين آنها مصالحه برقرار گرديد و در 17 ذيحجّه 768 صلح نامه به امضاء طرفين رسيد و با رسيدن اين خبر به شيراز حافظ اين قصيده را سرود.

 

 

 

در مدح خواجه قوام الدين محمد صاحب عيار٭

وزير شاه شجاع

 

ز دلــبــري نـتــوان لاف زد  بــه آســانـي                  هــزار نـكـتـه دريـن كــار هـسـت تـا دانــي

به جز شكـردهني  مــايه هاسـت خــوبي را                   بــه خـاتـمـي نـتـوان زد دَمْ  از سـلـيـمـانـي

هــزار سـلـطـنتِ دلـبــري بــدان نـرســد                  كـه در دلي بـه هنـر خـويـش را  بـگنـجـانـي

چــه گـَردهـا كـه بـرانـگيختي ز هستي من                  مبـاد خـستـه سـمـنـدت كـه تـيـز مـيـرانـي

به  هـم نـشـيـني رنــدان سـري فــرود آور                  كه گنـجهـاسـت  دريـن بي سـريّ و سـامانـي

بـيــار بـاد رنگين كـه اين حكـايـت راسـت                  بـگـويــم و نـكـنـم  رخـنــه در مسـلـمـانـي

به خاك پاي صبوحي‌كشان كه تـا منِ مست                   سـتـاده بــر درِ مــيـخـانـه ام بــه  دربــانـي

بـه هـيـچ زاهــد ظـاهــرپـرسـت نـنـشتـم                  كـه زيــر خـرقـه نـه زنّـار داشـت  پـنـهـانـي

به يـاد طُـرّهِ دلبـنـد خـويـش خـيـري كـن                  كــه تــا خــداش نـگـهـدارد از پـريـشــانـي

مگيـر چـشـم عنـايـت ز حـالِ حـافـظ بـاز                   و گــرنــه حــال  بـگـويـم  بـه آصـف  ثـانـي

٭

وزيـر شـاه نـشـان خـواجـهِ زمـيـن و زمـان                  كــه خـرّم اسـت بـدو حـال انـسـي و جــانـي

قــوام دولــت دنـيـا مـحــمـد بــن  عـلـي                  كـه مـي درخـشـدش از چـهـره فـرّ يــزدانـي

زهي حميده خصـالي كـه گـاهِ فـكـر صـواب                  تـو را رسـد كـه كـنــي دعـوي جـهـانـبـانـي

طــراز  دولــت  بــاقـي تـرا  هـمـي زيـبـد                  كـه  هـمّـتـت  نـبــرد  نـــام عـالـم  فــانـي

اگر نـه گـنـج عـطـاي  تـو دستـگـيـر شـود                  هـمـه بـسـيـط زمـيـن رو نـهـد بـه  ويـرانـي

توئي كه صـورت جسـم تـو را هيولايـي‌سـت                  چــو جـوهــر مـلـكـي در لـبــاس انـسـانــي

كـدام پـايـهِ تعـظـيـم نـصـب شـايـد كـرد؟                 كــه در مـسـالـك فـكـرت نـه  بـرتـر از آنـي؟

درون خـلـوت كــرّوبـيــانِ  عـالـم  قــدس                  صـريـر كـلـكِ تـو بـاشـد  سـمـاعِ  روحــانـي

ترا رسـد شـكـرآويـز خـواجـگـي گَـهِ  خـود                  كه آسـتـيـن بـه كـريـمـانِ عـالـم افـشـانـي1

سـوابـق كـرمـت2 را چـگـونـه شـرح دهــم                   تــبـــارك الله از آن كـــارســـاز  رحـمـانـي

3 صواعق  سَخَـطَـت را نـمـي تـوانـم گـفـت                   نـعـوذُ بــالله از آن  فـتـنـه هـاي طــوفــانـي

كنون كه شاهـد گـل را بـه حجله‌گاهِ چمـن                   به جز نسـيـم صـبـا نـيـسـت هـمـدم جـانـي

شقـايـق از پـي سـلـطـانِ گـل سـپـارد بـاز                  بـه بـادبــان صـبــا لالــه هــاي نـعــمــاني4

بـدان رسـيـد ز سـعـي نـسـيـم بـاد بـهــار                  كـه  لاف  مـي زنـد از  روحِ  راحِ  ريــحــانـي

سحرگهم چه خوش آمد كه بلبـلي گـلبانـگ                  به غنچه مي زد و مـي گـفـت  از سـخـنـدانـي

كه  تنگدل چـه نشينـي ز پـرده بـيـرون آي                  كـه در خُـم اسـت شـرابـي چـو لـعـل رمّـانـي

مكن كه مي نـخوري بـر جمال گـل يكـمـاه                  كـه بــاز مـاه دگـر مـي خـوري پـشـيـمـانـي

به شكر تهمـت تكفـير كـز ميـان بـرخـاست                  بـكوش كـز گُـل و مُـل داد عـيـش بـسـتـانـي

جـفـا نـه شـيـوه ديـن پـروري بـود حـاشـا                   هـمـه كـرامـت و لـطـف اسـت شـرع يـزدانـي

رمـوز سـرِّ انــا الـحـق چـه دانـد آن غـافـل                  كـه مـنـجـذب نشد از جـذبـه هـاي  سـبحاني

درون پرده گـل غنـچـه بيـن كـه مي سـازد                  ز بـهـر ديـده خـصـم تــو لـعــلِ پـيـكــانـي

طـرب سـراي وزيـرسـت  سـاقـيـا مـگــذار                   كـه غـيـر جـام مـي آنـجـا كـنـد گـران جاني

تـو بـودي آن دم صـبح اميـد كـز سـر مهـر                   بـرآمــدي  و ســرآمــد شـبــان ظـلـمـانـي5

شنيـده ام كـه ز من يـاد مـي كني گـه گـاه                  ولي بـه مـجـلـس خاصّ خودت نـمـي خـواني

طلب نمي كني از من  سخن جفا ايـن اسـت                  وگـرنـه بـا تـو چـه بـحـث اسـت در سخنداني

ز حافظان جهان كسي چو بنده جمـع نـكرد                   لـطـايــفِ حـكـمـي  بـــا  نـكــات  قــرآنـي

هــزار ســال بـقـا بـخـشـدت مـدايـحِ مـن                  چنيـن نفـيس مـطـاعـي بـه چـون تـو ارزانـي

سخن  دراز كـشـيـدم ولـي امـيـدم هـسـت                   كــه ذيــل عـفـو بـديـن مـاجـرا بـپـوشـانـي

هميشه تـا بـه بـهـاران هوا بـه صـفحـهِ بـاغ                  هــزار نـقـش نـگــارد بــه خـطِّ ريــحـانــي

بـه بـاغِ مـُلــكْ ز شـاخِ اَمَـل بـه عـمـر دراز                  شـكـفـتـه بـاد گُــلِ دولـتـت  بــه آســانــي

v          

٭ خواجه قوام الدين محمد صاحب عيار معلم و مربي شاه شجاع و وزير او در زمان سلطنت، يكي از شخصيت هاي ديني- سياسي دوره حكومت امير مبارزالدين است كه به دستور او تربيت فرزندش را به عهده گرفت و مدتي كرسي وزارت شاه شجاع را داشت تا اينكه عاقبت به دستور اين سلطان به قتل رسيد.

همانطور كه از مفاد بيت بيت اين قصيده و ترفندي كه شاعر در شيوه كلام به كار گرفته بر مي‌آيد ميان خواجه حافظ و وزير چندان روابط گرم و حسنه وجود نداشته و شاعر از اين وزير سخت گله مند بوده است. پس از رسيدن به مقام صدارت چنين اقتضا مي‌كند كه حافظ به نحوي در صدد دلجويي مقام وزارت برآيد و به همين منظور قصيده بالا را مي سرايد.

در اين قصيده شاعر با زبردستي هرچه تمام تر با تحكّم و اخطار سخن را به كنايه شروع و تا ده بيت كه معمولاً ظرفيت يك غزل است محور كلام را بر شِكوه و شكايت نهاده و حرفهاي مگو را به مخاطب ناشناسي بالصّراحه در ميان مي نهد و براي اينكه صاحب عيار آنها را دستاويز نكرده و حمل بر جسارت گوينده ننمايد در بيت دهم با آوردن تخلّص چنان مي نماياند كه شكايت از ديگري دارد و او را تهديد مي كند كه از دست تو، به آصف ثاني پناه خواهم برد.

حافظ همانطور كه شيوه اوست اين ده بيت را مقدمه يك قصيده قرار داده به دنبال آن به مدح ممدوح مي پردازد. جالب اينكه در اين مرحله هم از زبان بلبل به گل مطالبي را در ميان مي نهد كه همان مكنونات قلبي خود اوست و به صورت غير مستقيم به وزير مي فهماند كه اكنون كه تهمت زن تكفير يعني امير مبارزالدين از ميان رفته تو هم سياست مردم داري پيشه كن و به مردم جفا مَوَرز و كاري كن كه خلق خدا در امور شخصي خود آزاد باشند. بالاخره در مرحله سوم يعني هفت بيت آخر قصيده مستقيماً وزير را مورد خطاب قرار داده و ضمن گلايه ناشي از بي اعتنايي وزير نسبت به خود بر سر او منّت نهاده مي گويد: بدانكه مدايح من است كه مي‌تواند به تو هزار سال عمر جاويد ببخشد و از او تقاضا مي كند كه در اين قصيده به چشم قبول نگريسته و قلم عفو بر ماجراهاي گذشته فيمابين بكشد.

ذكر اين توضيحات بدان سبب كه عده اي حافظ را مدّاح مقامات ذي نفوذ و صاحب قدرت تصور مي كنند ضرورت داشت و شايسته است با مطالعه دقيق آن، پي به ميزان قدرت و هنر حافظ در القاء اندرز و بازگوييِ شكايات به صورت غيرمستقيم و در پرده ايهام آنهم در قالب قصيده و به نام مدح برده و به ميزان نهوّر شاعر در زمان استبداد آنچناني، آگاهي يابند.

(1) شكرآويز به معناي آويزه شال ترمه شير و شكري يعني شال ترمه اي كه به رنگ زردِ كِرِمي است.

در سابق هر صنف و طبقه اي شال و عمامه اي به رنگ مخصوص بر سر مي گذاشتند، بطوري كه از رنگ شالِ عمامه آنهاهركس به خوبي مي توانست بداند كه اين شخصيت قصاب است و آن ديگري بازرگان.

يك نوع عمامه با پارچه زرد كم رنگ و خط هاي موازي تيره در طول پارچه اي كه از نوع ترمه بود مخصوص تاجرها و بزرگان بود كه در هر شهر تعدادشان نسبت به ساير اصناف كمتر بود و به آن عمامه شير و شكري مي گفتند و صاحب اين عمامه از اولياء حكومت يا بازرگانان طراز اول شهر بودند. در كنار حاشيه اين پارچه، آويزه هايي مانند آنچه در انتهاي قالي به نام ريشه به چشم مي خورد وجود داشت كه صاحب عمامه در موقع پيچيدن، آن ريشه ها را گرداگرد آخرين لايه عمامه به صورت آويز نشان مي داد و به نام شكرآويز موسوم بود.

مقصود حافظ از شكرآويز خواجگي همين علامات و ريشه هاي پارچه عمامه شير و شكري است كه در اطراف سر مشهود و مي رساند كه تو اي صاحب عيار خواجه و بزرگوار و محترم مي باشي.

(2) در بعضي از نسخه ها به جاي كلمه (سوابق) كلمه (سوابغ) آمده كه جمع سابغه و به معناي تمام و دراز و فراخ و كامل است.

(3) حافظ از آنجا كه به حكم اجبار اين قصيده مدحيّه را سروده، در عالم رندي اشاره اي هم به خشونت و درنده خوييِ او مي‌كند.

(4) در بعضي از نسخه ها به جاي لاله هاي (كِلَّه هاي) آمده كه به معناي چادرها و پرده هاست و با بادبان صبا در شعر مناسبت دارد.

(5) مضمون اين بيت را نظامي در ليلي و مجنون چنين آورده است:

روز از سرِ مهر سر برآورد                               كافاق به مهر سر درآورد

 

 

 

در مدح شاه منصور

 

جــوزا سـحـر نـهــاد حـمــايــل بــرابــرم                  يعـنـي غـلام شـاهـم و سـوگـنـد مـي خـورم

سـاقـي بـيـا كـه از مـدد بـخـت ســازگــار                  كــامـي كـه خـواسـتـم ز خـدا شـد مـيـسّرم

جـامـي بـده كـه بـاز بـه شـاديِّ روي شــاه                  پـيـرانـه سـر هـواي جـوانـي ســت در ســرم

راهم مـزن بـه  وصـف زلال خِـضِـرْ كـه مـن                  از جـام شـاه جـرعــه كـشِ حــوضِ كـوثــرم

شاها اگـر بـه عـرش رسـانـم سـريـر فـضـل                  مملـوك ايـن جـنـابـم و مـسـكـيـن ايـن درم

من جـرعـه نـوش بـزم تـو  بـودم هزار سـال                  كـي طبعِ آبـخـور كنـد ايـن طـبـعِ خـو گـرم

ور باورت نـمي شـود از بـنـده ايـن حـديـث                  از گـفـتـه ( كـمــال) ٭ دلـيــلــي بـيــاورم :

« گر بركـنـم دل از تـو و بـردارم از تـو مهـر                   آن مهـر بـر كـه افـكـنم آن دل كـجـا بـرم»٭

منصورِ بنْ مـحـمـد غـازي  اسـت حِـرزِ مـن                  وز ايـن  خـجـسـتــه نـام بـر اعــدا مـظـفـّرم

عهدِ السـتِ مـن هـمـه بـا عـشـق شـاه بـود                  وز شـاهـراهِ عـمــر  بـديــن عـهــد بـگــذرم

گـردون چـو كـرد نـظـم ثـريـا بـه نـام شـاه                 مـن نـظـمِ دُر چـرا نـكنـم؟ از كـه كـمـتـرم؟

شاهين صفت چو طعمه چشيدم ز دست شاه                   كـي بـاشـد الـتـفـات  بـه صـيـد كـبـوتــرم؟

اي شاه شـيـرگـيـر چـه كـم گـردد ار شـود                   در ســايــهِ تـو مـلــكِ فــراغــت مـيـســرم

شعرم به يمن مدح  تو صـد ملـك دلـگـشـاد                 گــويـي كـه تـيـغ تـسـت زبـان سـخـنــورم

بر گلشنـي اگـر بـگـذشتـم چـو بـاد  صـبـح                 نـي عـشـقِ سـرو بـود و نـه شـوق صـنـوبـرم

بـوي تـو مـي شـنـيـدم و بــر يـاد روي تـو                   دادنــد ســاقـيـانِ  طــرب يـك دو ســاغـرم

مستي به آب يك دو عنب وضع بنده نيسـت                  مــن سـالــخــورده پـيــرِ خـرابــات پــرورم

با سـيـر اخـتـر فـلـكـم داوري بـسـي سـت                   انـصـافِ شـــاه بـــاد دريــن قـصــه يـــاورم

شـكــر خــدا كـه بـاز دريـن اوج بــارگــاه                  طــاوسِ عـرش مِـرْوِحَـه ســـازد ز شـهـپــرم

نــامـم ز كــارخـانـه عـشّـاق مـحــو بـــاد                  گــر جـز مـحـبّـت تــو بـود شــغـلِ ديـگـرم

شبل الاسد بـه صـيد دلم حمـله كرد و مـن                   گــر لاغـــرم وگــرنـه شـكــارِ غـضــنـفــرم

اي عــاشـقــان  روي تـــو دزّه بـيــشـتــر                  من كي رسـم بـه وصــل تـو كـز  ذرّه كـمـترم

بنما به من كـه منكرِ حُسـنِ رخِ تـو كيـست                   تــا ديــده اش بــه گـزْلَـكِ غـيــرت بــرآورم

بـر مـن  فـتـاد سايـه خـورشيـد سلـطـنـت                  و اكـنـون فـراغـت اسـت ز خـورشـيـد خـاورم

مـقـصـود ازيـن معـاملـه بـازار تـيـزي است                   ني جلـوه مي فـروشـم و نـي عشـوه مـي خـرم

 

v               

٭كمال الدين اسماعيل اصفهاني اين بيت را در غزلي آورده و او از مسعود سعد سلمان با اندك تغييري در رديف و (روي) از الف به لام استقبال كرده. مسعود در قصيده اي مي گويد:

گر بركنم از تو و بردارم از تو مهر                      آن مهر به كه افكنم آن دل كجا كنم؟

اين غزل پس از آنكه شاه منصور مقرّري قطع و كسر شده علما و شاعران را دوباره به ميزان نخست بازگردانيد سروده شده و ذكر اين نكته ضروري است كه شاه منصور از همه شاهزادگان آل مظفر شجاع تر و واجد عِرْقِ ايران دوستي و همنوع نوازي بود و حافظ نسبت به او ارادت صميمانه تري داشته است.

 

 

 

در مدح شاه شجاع

اي در رِخِ تـــو پـيــدا انــوار پــادشــاهـي                   در فـكـرتِ تـو پنـهـان صـد حـكـمـتِ الـهـي

كِلـكِ تـو بـارِكَ الله بر مُلك و ديـن گشـاده                  صـد چـشـمـه آب حـيـوان از قـطـره سيـاهي

بـر اهـرمــن نــتـابــد انــوارِ اسـم اعـظــم                  مُلك آنِ تست و خاتم فرمـاي هـرچـه خـواهي

در حكمتِ سليمـان هـركس كه شك نمـايد                  بـر عـقـل و دانـش او خنـدنـد مـرغ و مـاهـي

بـاز ارْچـه گـاهـگـاهي بـر سـر نهـد كـلاهي                  مــرغــان قــاف دانـنـد آيـيـنِ پــادشــاهـي

تيغي كـه آسمانـش از فيـضِ  خود دهـد آب                  تـنـهـا جـهـان  بـگـيـرد بـي منّـتِ سـپـاهـي

كلكِ تو خـوش نـويسد در شأن يـار و اغيـار                  تـعـويـذ جـان فـزايـي افـسـونِ عـمـرگــاهـي

اي عنـصـر تـو مخـلـوق از كـيـميـاي عـزّت                  وي دولـت تــو ايـمـن از صــدمــه تـبــاهـي

سـاقــي بـيـار آبــي، از چـشمـه خـرابــات                  تـا خـرقـه هـا بشويـيم از عُجْـبِ خـانـقـاهـي

عمري ست پادشاها كـز مِي تُهي‌ست جـامـم                     اينـك ز بـنـده دعـوي وز محـتـسـب گـواهي

گـر پرتـوي ز تيغت  بـر كـان و معـدن افتـد                   يـاقـوت  سـرخ رو را بـخـشنـد رنـگ كـاهـي

دانـم دلـت ببـخشد بـر عجـز شـب نشينـان                گـر حـال بـنـده پـرسي از بـاد صـبـحـگـاهي

جايي كـه بـرق عصيـان بـر آدمـي صـفي زد                  مــا را چـگـونـه زيـبـد دعــوي بـي گـنـاهي

حافـظ چـو پـادشاهـت گـهگـاه مي برد نـام                 رنجش ز بـخـت مـنـمـا بـازآ بـه عـذرخـواهي

در دودمـان آدم تـا وضـع سـلـطـنت هسـت                   مثـل تـو كـس ندانـسـت ايـن وضع را كَماهي

يـا مَـلْـجـاء الْبــرايـا يــا واهِـبَ الْـعَـطـايــا                 عَـطـفـاً عَـلـي مُقِـلٍّ  حَـلـَّـتْ بِــهِ الــدَّواهـي

v               

غزل (474) مِي خواه و گل افشان كن از دهر چه ميجويي چاپ پست الكترونيكي

1)        مِي خواه و گل افشان كن از دهر چه ميجويي                              اين گفت سحرگه گل بلبل تو چه ميگويي

2)       مَسْنـَد به گـلستان بر تا شـاهد و سـاقي را                               لب‌گيري و رخ‌بوسي مِي نوشي وگل‌بويي

3)       شمشـاد خـرامان كن و آهنـگ گلستان كن                              تـا سـرو بيـاموزد از  قـدِّ تو  دلجويي

4)       تا غنچهِ خـندانت دولـت به كه خـواهد داد                                اي شـاخ گـل رعنـا  از  بهر كه ميرويي

5)       امروز كـه بـازارت پر جـوش  خريدار است                                 دريـاب و بِنِـه گنجـي از مـايه‌نيكويي

6)       چون شمع  نكـورويي در رهگـذر بـاد است                               طرفِ هـنري بربنـد از شمـع نكورويي

7)       آن طـرّه كه هـر جعدش صد نافهِ چين ارزد                               خوش‌بودي‌اگر بودي‌بوئيش‌ز خوشخويي

8)       هـر مـرغ به دستـاني در گـلشن شـاه آيد                                بلبل به نوا خواني حافظ به غـزل گويي

 

معاني لغات غزل (474)

مِي خواه: مِي طلب كن.

گل افشان كن: گلريزان كن، گل نثار كن.

مَسْنَد: جايگاه نشيمن، جايگاه تكيه زدن، فرش و بساط نشيمن.

شاهد: جوان زيباروي.

لب گيري: لب او را در ميان لبها بگيري.

شمشاد خرامان كن: قدِّ چون شمشادت را به نرمي به حركت وادار.

آهنگ: عزم.

دلجويي: شيوه دلخواه شدن، مطلوب واقع شدن، در جستجوي دلهاي طرفدار برآمدن.

غنچه خندان: كنايه از لب و دهان خندان.

دولت: سعادت، توفيق، خوشبختي.

رعنا: گلِ دو رنگ كه يك طرف آن زرد و يك طرف سرخ است، كنايه از شاخه گل تر و تازه و شاداب.

پر جوش: پر از جوش و خروش، پر از ازدحام و گرمي.

درياب: بهره برداري كن.

مايه نيكويي: سرمايه زيبايي.

شمع نكو رويي: (اضافه تشبيهي) نكو رويي به شمع تشبيه شده است.

طرْفْ بر بستن: بهره برداري كردن، سود بردن.

طرف هنري بربند: بهره فضيلتي برگير.

طُرّه: موي صف زده بر پيشاني، پيش زلفي.

جعد: پيچ و تاب، چين و شكن.

نافه چين: كيسه نافه زير شكم آهوي نرِ سرزمين چين كه جايگاه مُشك است.

بوئيش: مختصر بهره اي.

دستان: نغمه، نوا، سرود، گوشه اي از دستگاه ماهور، فريب و نيرنگ.

گلشن: باغ پر از گل، خانه آراسته شده با گل، گلستان.

نواسازي: تصنيف سازي.

 

 

معاني ابيات غزل (474)

(1)   سحرگاهان، گل مي گفت: شراب بطلب و گلريزان كن. اي بلبل نظر تو چيست؟

(2)   فرش و بساط عيش را به سوي گلستان ببر تا در آنجا لب زيبارويان مكيده و چهره ساقي را ببوسي. شراب بنوشي و گل ببويي.

(3)   اين قدّ چون شمشاد خود را با حركات موزون به سوي گلستان هدايت كن تا سرو باغ از اندام تو شيوه دلبري بياموزد.

(4)   تا ببينم كه لب و دهان خندان تو چه كسي را از نعمت خود بهره مند مي كند؟ اي شاخ گل آراسته براي خاطر چه كسي خودنمايي مي كني.

(5)   امروز كه بازار تو از مشتري پُر و پُر از جوش و خروش است به هوش باش و بهره اي از سرمايه زيبايي خود بيندوز.

(6)    از آنجا كه شمع حُسن و جمال در مسير بادِ زوال قرار دارد، از اين زيبايي بهره فضيلتي برگير.

(7)   آن زلفي كه هر چين و شكن آن با صد كيسه مُشكِ (سياه و خوشبوي) چين برابري مي كند، چه خوب بود اگر بويي هم از خوش رفتاري (با دلها) برده بود.

(8)   هر مرغي با نيرنگي و سرودي خود را به باغ شاه مي رساند. بلبل با نغمه سرايي و حافظ با غزلسرايي خود.

 

 

شرح ابيات غزل(474)

               

وزن غزل: مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن

بحر غزل: هزج مثمّن اخرب

٭

مولوي:

اي دل به ادب بنشين، برخيز ز بدخويي                              زيرا به ادب يابي آن چيز كه مي گويي

٭

خواجو:

برخيز كه بنشيند فرياد ز هر سويي                              زآن پيش كه برخيزد صد فتنه ز هر كويي

٭

در زماني كه شاه محمود شيراز را در محاصره گرفته و شاه شجاع در مقابله با او دچار شكست و مضيقه شده و روزهاي سختي را مي گذرانيد، از غايت اندوه غزلي سروده كه از يادداشتهاي شادروان قزويني برگرفته و در اينجا نقل مي شود:

اي دل صفاي عشق در اين خاكدان مجوي                                  يك ذرّه كيمياي وفا زين جهان مجوي

بيزار شو ز مردم و آزاد شو ز خويش                              وز مرد و مردمي و مروّت نشان مجوي

سيمرغ وار گوشه نشين باش، زينهار                             با زاغ و با زغن منشين و آشيان مجوي

بنياد چرخ بر سر آبست چون حباب                             بگذر چو باد هيچ در اينجا مكان مجوي

گر تيغ بركشد سر تسليم ازو مكش                               ور نقد عمر مي دهدت رايگان، مجوي

چون بافتند خَزِّ وجود تو را زخاك                                            ترك كلاه اطلس خود ز آسمان مجوي

  در چاه وحشت است ترا يوسف اي عزيز                                    بوي قميص از گذرِ كاروان مجوي

و چنانكه از مفاد ابيات غزل مشهود است شاه در نهايت نوميدي به سر مي برده است. در اين موقع حافظ با خواندن غزل شاه شجاع به منظور دلجويي و دلداري غزل بالا را در پاسخ غزل شاه سروده و برابر مفاد بيت مقطع غزل خود توفيق اين را مي يابد كه به محضر شاه رفته و آن را بخواند.

اين يك واقعه تاريخي است. كسي چه مي داند، شايد دلداري ها و تشجيع و تحركي كه در آن ديدار از حافظ به منصّه ظهور رسيده در روحيه شاه شجاع و اقدامات بعدي او اثر نهاده و در نتيجه شاه با تحمل دو سال سختي و مشقّت و دربدري توانسته باشد بار ديگر به تاج و تخت خود دست يابد.

ناگفته نماند پاسخ حافظ در برابر طرز فكر عارفان وارسته، مبني بر اين است كه: صوفي ابن الوقت است و نبايد در هيچ حال و زمان افسوس گذشته و غم آينده را بخورد. ليكن اين بيان و زبان شعر است و حافظ به كرّات در غزلهاي ديگر شاه شجاع را به تهوّر و همّت و پشتكار فرا مي‌خواند.

<< شروع < قبلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدي > پايان >>

نتايج 1 - 9 از 481
 
 
Design By www.comco.ir
Copyright 2002 Comco Company